Algemene voorwaarden

1. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Tetranet bv (eigenaar van tetranetvision.nl) is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

2. Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden.
Omdat Tetranet bv (eigenaar van tetranetvision.nl) geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Tetranet bv (eigenaar van tetranetvision.nl) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

3. Consequenties van wanbetaling
Tetranet bv behoudt zich het recht voor om in geval van het niet (geheel) nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever, de website of internetapplicatie voor onbepaalde tijd te sluiten of te vervangen voor een mededeling en databasediensten evenals andere diensten op te schorten tot dat aan de betalingsverplichting is voldaan door de opdrachtgever.

4. Eigen promotie
Tetranet bv heeft de vrijheid om het ontwerp voor eigen publiciteit of promotie te gebruiken. Zodra de opdrachtgever hiertegen schriftelijk bezwaar maakt zal Tetranet bv deze publiciteit of promotie naar wens van de opdrachtgever aanpassen of beëindigen

5. Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Tetranet bv voor aanspraken ten aanzien van auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
De opdrachtgever en of eigenaar van de site is zelf verantwoordelijk  en aansprakelijk voor het gebruik en plaatsen van de foto's en teksten van anderen en/of waar copyright op rust.

6. Eigendomsrechten opdrachtgever
De doorTetranet bv vervaardigde website, is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

7. Privacy policy
7.1 De via e-mail en door derden verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Persoonlijke informatie en aangeleverde kopij blijven vertrouwelijk. Tetranet bv verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, (inlog)gegevens nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever, zoals noodzakelijk bij de aanvraag van een domeinnaam en/of hosting  en om een website in opdracht op te kunnen bouwen en in te kunnen richten. Persoonlijke informatie en aangeleverde kopij blijven vertrouwelijk. Lees hier ons uitgebreide privacy- en cookiebeleid.

7.2 Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Tetranet bv (eigenaar van tetranetvision.nl) geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, isTetranet bv niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de eigenaren van sites van derden omgaan met de persoonsgegevens van hun gebruikers en bezoekers aan hun website. Tetranet bv raad haar bezoekers aan het privacy- en cookie-beleid van sites van derden door te lezen alvorens de sites te bezoeken. Het is en blijft de verantwoordelijk van de eigenaar van de site om veilig om te gaan met persoonsgegevens en een eigen privacy- en cookie-beleid op te stellen om gebruikers en bezoekers aan hun site juist te informeren hieromtrent.

7.3 Het is en blijft de verantwoordelijk van de eigenaar van de door Tetranet bv vervaardigde site om veilig om te gaan met persoonsgegevens van gebruikers en bezoekers aan hun site en zorg te dragen voor een eigen privacy- en cookie-beleid overeenkomstig de Europese Privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Afwijking van deze voorwaarden
Indien voor het aangaan van een bepaalde unieke overeenkomst op één of meerdere specifieke punten andere afspraken worden gemaakt dan in deze voorwaarden vermeld dan zijn deze slechts geldig indien vooraf schriftelijk overeengekomen.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Voor zover Tetranet bv bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waaropTetranet bv weinig of geen invloed kan uitoefenen kanTetranet bv op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Tetranet bv of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Tetranet bv.

9.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Tetranet bv slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Tetranet bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Tetranet bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.4 Tetranet bv is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Tetranet bv gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

9.5 Tetranet bv en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Tetranet bv geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

9.6 Tetranet bv is niet aansprakelijk en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop de door Tetranet BV in opdracht vervaardige websites omgaan met de persoonsgegevens van hun bezoekers aan hun website. Het is en blijft de verantwoordelijk van de eigenaar van de site om veilig om te gaan met persoonsgegevens en zorg te dragen voor een eigen privacy- en cookie-beleid overeenkomstig de Europese Privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvanTetranet bv niet in staat is haar verplichtingen jegens wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

9.2.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tetranet bv opgeschort.

11. Nederlands recht
Op de overeenkomsten tussen Tetranet bv en de opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing